นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วย

นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นางสาวพัทธ์ธีรา ส่งให้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิชาจิตวิทยาแนะแนว  สหวิทยาเขตพระแม่ย่า เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567)