ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่นางสาวอัญชุลีกร เตจา  กลุ่มวิชาเอกนาฎศิลป์ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และนางสาวศิรดา เสลา กลุ่มวิชาเอกนาฎศิลป์ โรงเรียนศรีนคร                               ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)