นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วย

นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอน นายสมยศ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียนอุดมดรุณี สหวิทยาเขตพระแม่ย่า เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)