การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียน”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มนโยบาลและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ  ตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุมเจ้าราม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)