ประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของโรงเรียนในสังกัด  ณ ห้องประชุมเจ้าราม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)