นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ช่วย

นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอน  นางสาวสุมนทา แก้วสุริบูรณ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุดมดรุณี สหวิทยาเขตพระแม่ย่า เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)