นิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วย

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี สหวิทยาเขตพระแม่ย่า เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 30 มกราคม 2567)