นิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวระย้า  คงขาว และนายจิโรจน์ สุพัฒน์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สหวิทยาเขตพระร่วง เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้ให้มีประสิทธิภาพ มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 30 มกราคม 2567)