ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการรับนักเรียนฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน 2567 ณ ห้องประชุมเขาหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 มกราคม 2567)