ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุ บัญชี การเงิน เข้าร่วมประชุมฯ โดยนายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ปรึกษาพิเศษ สำนักนโยบายและแผน  สพฐ.  นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธา สพฐ. นายวันชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. นางสาวเพ็ญจันทร์  มั่นคง นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สพม.สุโขทัย นางจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพม.สุโขทัย และคณะฯ และนางสาวรัตติกาล   ทิพย์โหมด และนางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.สุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย  (วันที่ 27 มกราคม 2567)