ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทไทยและมารยาทในสังคม” (ภาคเหนือ)

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางนุชจรินทร์  แจ่มสากล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2567 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วันที่ 18 มกราคม 2567)