แนวทางการออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในรูปแบบ Active Learning

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมแนวทางการออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในรูปแบบ Active Learning ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง สำหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว PA. ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 21 มกราคม 2567)