คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำ การปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา/แนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด