เปิดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางสาวรัตติกาล ทิพย์โหมด นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางนุชจรินทร์  แจ่มสากล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมงานดังกล่าว ฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ศาสตร์พระราชา ฐานที่ 2 การออมทรัพย์ ฐานที่ 3 ดนตรีไทย ฐานที่ 4 น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฐานที่ 5 การเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้ ฐานที่ 6 การเกษตรผสมผสาน/ปุ้ยชีวภาพ ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 (วันที่ 26 ธันวาคม 2566)