เปิดโลกวิชาการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (SUW Open House 2023)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (SUW Open House 2023)” ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย  นายศราวุธ  คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีฯ  เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง ทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์  และแสดงผลงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 25 ธันวาคม 2566)