โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ การบริหารหลักสูตรสู่การออกแบบ การจัดการเรียนรู้ Active Learning

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการและการออกแบบจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอน แบบเต็มพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนท่าชัยวิทยา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยา และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2  เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 23 ธันวาคม 2566)