โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ การบริหารหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ และการออกแบบจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอน แบบเต็มพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 22 ธันวาคม 2566)