การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่1) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประเมินฯ ของ 1) นายศุทธา จักคาม รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2) นายกรเอก มิ่งศรี  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  3) นายธีรัช  คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ม4) นางปัทมา พุทธแสน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3p5) นายกฤษฎา พิมพันธ์ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (วันที่ 21 ธันวาคม 2566)