ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มีนายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม นายเฉลิมพล ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และข้าราชการครู เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3[อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย  (วันที่ 20 ธันวาคม 2566)