ร่วมให้การต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบแนวทางการตรวจราชการในการขับเคลื่อน      ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลิไทพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)