เข้าร่วมรับมอบนโยบายแนวทางการตรวจราชการของ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16-17

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโนบายและแผน เข้าร่วมรับมอบนโยบายแนวทางการตรวจราชการของ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16-17บณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)