ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ                      ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ของ นายทศพล บุตรโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไชยะวิทยา ณ โรงเรียนไชยะวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)