ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2567pครั้งที่ 1/2566  โดยมีคณะกรมการฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)