ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และปรับปรุงข้อมูลเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2567-2569

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และปรับปรุงข้อมูลเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2567-2569 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การทบทวนแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2567-2569มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 ธันวาคม 2566)