ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม                            คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2566mโดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลการบริหารและจัดการการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2567[และรับฟังนโยบาย รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปผลการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 ธันวาคม 2566)