ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดงาน   วันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  ณ สำนักงานศึกษาจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)  (วันที่ 13 ธันวาคม 2566)