สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการคัดเลือกฯโดยการสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าราม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย