กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในหัวข้อ “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”ทำดี ทำได้ ทำทันที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25oพฤศจิกายน 2566pโดยมีบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)