ประชุมพิจารณากำหนดการประเมินฯ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

  นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดการประเมินฯ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)