การประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุวิมล คงเชย ผู้อำนวยารกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ และนางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสบการณ์บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)