กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวระย้า คงขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Modulep2pชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม IDTยชั้น 2pสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล (IDT) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566)