กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ  ไชยวงศ์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน ในกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคม ณ ห้องประชุมไสลือไท โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)