ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำผลการดำเนินงาน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี 2566 – 2570  โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้แทนอ.ก.ค.ศ. ผู้แทนก.ต.ป.น.และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม