ร่วมให้ข้อมูลและผลการดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนในการขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ปี 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมให้ข้อมูลและผลการดำเนิน การเรียนการสอนของโรงเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปี 2567ยพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์ โดยมีนายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ รับทราบข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566)