ประชุมการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566)