ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 จำนวน 177 ราย  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) 2 ราย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 64 ราย ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)39 ราย ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 53 ราย  จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย  (จ.ม.) 1 ราย ชั้น เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก(บ.ช.) 2 ราย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย(บ.ม.) 1 ราย   และเหรีญจักพรรดิมาลา 15 ราย ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)