ร่วมให้การต้อนรับและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ และนายนำพงศ์  จันทร์โท  ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย อาจารย์นิเทศนักศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566)