กิจกรรมการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรูปแบบการพัฒนา 3 โมดูล : โมดูลที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม IDT ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว) (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566)