ประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2lปีการศึกษา 2566 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมสณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 31 ตุลาคม 2566)