ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567สโดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 30 ตุลาคม 2566)