นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาเอก

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ และนายนำพงศ์  จันทร์โท  ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 30 ตุลาคม 2566)