ร่วมให้การต้อนรับและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 2 ท่าน คือนายศุภชัย ตาทิพย์ ครูโรงเรียนศรีนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางสาวศลิษา โต๊ะถม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  โดย ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 ตุลาคม 2566)