การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษาเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน                              ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 ตุลาคม 2566)