ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ  คำแก้ว                     นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง รูปแบบหรือกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  เกิดประโยชน์ที่แท้จริงของการดำเนินงานโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 25 ตุลาคม 2566)