การสรุปผลการฝึกประสบการณ์ ของนางสาวสุรวลี  อาจกล้า นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มพัฒนาครู ฯ และนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ ของนางสาวสุรวลี อาจกล้า นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ครูโรงเรียนบ้านซอน  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 24 ตุลาคม 2566)