รายงานผลการพัฒนางานหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการรายงานผลการพัฒนางานหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ และนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมการรายงานฯ  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 ท่าน ดำเนินการรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 ตุลาคม 2566)