ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย (Action[Plan) โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 10 ตุลาคม 2566)