ปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศและให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักในการ ครองตน ครองคน ครองงาน กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 5 ตุลาคม 2566)