ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566oระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ของ นายทศพล บุตรโคตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนไชยะวิทยา ณ โรงเรียนไชยะวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 26 กันยายน 2566)