สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดี

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครู เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น 2. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ได้รับรางวัล ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 3. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ได้รับรางวัล  โรงเรียนดีเด่น 4. นายชัชวาลย์  อ่ำเทศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 5. นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ   ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 6. นางสาวสุพินณา  ตระกูลทิพย์   ครูโรงเรียนศรีนคร ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น และ 7. นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง   ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น (วันที่ 22 กันยายน 2566)